Tema: Klima og miljø

Mads Danielsen

Det er mye penger å tjene på ulovlig hogst og rydding av land til jordbruk, men også mye å tape.

I snitt forsvinner en fotballbane med regnskog hvert sekund. Det har alvorlige konekvenser. Men hvordan bekjempe det? En gruppe indianere i Amazonas har vært mer kreative enn andre. 

Regnskogene huser 50-80 prosent av jordas arter, mange som brukes i livsviktige medisiner. Disse tropeskogene har avgjørende betydning for klima både lokalt og globalt. De er som gigantiske svamper som holder på enorme mengder vann og CO2. Når skogen forsvinner blir også fotosyntesen borte, prosessen som gjør vann og CO2 om til oksygen. Store mengder miljøskadelig CO2 blir værende i atmosfæren, og regnvann som ellers ble sugd opp av trær vasker vekk jordsmonnet. Indianernes områder blir fullstendig ødelagt. Men den omfattende ulovlige hogsten er vanskelig å få bukt med.

Høvding Almir Surui med sin bærbare PC.

Høvding Almir Surui av surui-folket i Amazonas ba om hjelp fra uventet hold: Google.  Samarbeidet mellom et av verdens mest tradisjonelle samfunn og en av verdens mest moderne og høyteknologiske bedrifter er fasinerende. Ved å gi de tradisjonelle indianerne opplæring og smarttelefoner utstyrt med kamera og GPS har Google gjort dem i stand til å laste opp bilder og videoer av ulovlig hogst direkte til Google Earth. Dermed kan man nå kartlegge dag for dag hvor avskogingen foregår. Myndighetene kan ikke lenger henlegge etterforskninger av ulovlig hogst på grunn av ”mangel på bevis” når dokumentasjon på avskoging ligger tilgjengelig for alle på nettet.

Ungdom i dag er opptatt av at bedrifter ikke bare tenker profitt, men også samfunnsansvar. Flere bør følge Google sitt eksempel hvis de ønsker å overleve i et marked der ikke bare pris og kvalitet, men også etisk standard blir lagt til grunn før vi handler.

Ta en titt på denne videoen for å lære mer om Surui-folket og Google sitt samarbeid:

Mina Hennum Mohseni

I helgen ble COP18, FNs 18. internasjonale klimatoppmøte avsluttet i Doha i Qatar. Det var særlig tre saker som det skulle forhandles om på dette møtet; en videreføring av Kyoto-avtalen med en forpliktelsesperiode etter 2012, når Kyoto-protokollen utløper, finansiering av klimatiltak i utviklingsland og arbeidet med en global avtale som skal tre i kraft i 2020. Målet er å hindre at gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger mer enn to grader.

Under COP17 i Durban i Sør-Afrika i fjor ble det vedtatt at man skal etablere en ny avtale for utslippskutt som skal gjelde for alle land. Denne avtalen skal tre i kraft i 2020 og være ferdigforhandlet i løpet av 2015. Det var altså nødvendig å få til en forlengelse av Kyoto for å unngå et gap uten forpliktelser frem til den nye globale avtalen trer i kraft i 2020. Mange av de landene som rammes hardest av klimaendringene er fattige, og kostnadene som følge av ekstremvær er veldig høye, og dette kan svekke økonomien i landene betydelig.

En rapport fra Verdensbanken som kom ut nylig fikk stor oppmerksomhet under forhandlingene i Doha; rapporten viser at klimagassutslippene er så høye at temperaturen på jorda kan øke med fire grader før utgangen av dette århundret. En økning på fire grader vil få katastrofale følger: store byer kan synke i havet når isen på Grønland smelter, matproduksjonen vil stagnere, vi vil få flere tørre områder og vannmangel vil bli et økende problem. Hvis vi klarer å holde oss under en økning på to grader, kan vi unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, og vi har både ressursene og teknologien til å klare det.

Resultatet av COP18 var skuffende. Alle er enige om at noe må gjøres, men det er få som er villige til å binde seg til store kutt og utgifter.

Foto: AFP/Getty Images

Særlig industrilandene holder tilbake, og det er jo nettopp de som sitter med mye av ansvaret og muligheten til å gjøre noe med problemene de har skapt. Den manglende viljen har skapt stor frustrasjon i mange av de andre landene. Mens forhandlingene pågikk i Doha ble Filippinene rammet av en tyfon som førte til at tusen mennesker døde og flere hundre tusen ble hjemløse. Mer ekstremvær som for eksempel nettopp tyfoner er en følge av de menneskeskapte klimaendringene, og dette foregikk på Filippinene samtidig som industrilandene blokkerte forhandlingene om avtaler om utslippskutt og finansiering av klimatilpasning i utviklingsland.De som må kutte mest og må legge pengene på bordet er de som har råd til at vi ikke gjør noe ennå. Men hva må til for at rike land forstår at de faktisk må gjøre noe nå? Hvor mange flere mennesker må miste livet? Se dette sterke innlegget fra Filippinenes forhandler.

Forhandlingene i Doha skulle vært avsluttet på fredag, men fortsatte frem til lørdag. Som nevnt blokkerte flere industriland forhandlingene. Dette er helt meningsløst – det er industrilandene som har skapt problemene, og da skulle det bare mangle at de bidrar til å gjøre noe med det, og ikke hindrer prosessen.

UN Photo/Mark Garten

Det ble til slutt vedtatt en videreføring av Kyotoavtalen, som varer fra 1. januar 2013 til 31. desember 2020, hvor flere land forplikter seg til å kutte i sine utslipp. Men Canada, Japan, New Zealand og Russland har valgt å ikke være med på forlengelsen av Kyoto-avtalen, og USA var ikke med på Kyoto-avtalen i utgangspunktet, og derfor omfatter “Kyoto 2” bare 15 % av verdens klimagassutslipp. I denne avtalen er det er ingen krav om økte ambisjoner fra de rike landene, bare mulighet for dem til å øke ambisjonene hvis de ønsker det selv. Det er også slik at overskuddet av klimakvoter fra forrige periode skal overføres til den nye perioden, og dette fører til smutthull i avtalen. Men heldigvis har en rekke land, blant annet Norge, sagt at de ikke vil bruke disse kvotene.

Heller ikke når det gjelder finansiering av klimatiltak i utviklingsland ble det et resultat de kunne skryte av, mye på grunn av EU og USA. Det har blitt lovet at man skal opprette et grønt klimafond som skal hjelpe fattige land med å møte utfordringene som klimaendringene fører med seg. Men de lyktes ikke med å komme frem til når og hvordan pengene skal komme på plass, og den endelige teksten er veldig uforpliktende.
Når det gjelder arbeidet med en global avtale i 2020 skjedde det lite også der, men denne avtalen skal ihvertfall gjelde for alle land i verden. Det ble vedtatt at i 2013 skal det igangsettes et arbeid som skal se på mulighetene for hvordan det store gapet mellom dagens ambisjoner og det som trengs for å kunne hindre de verste konsekvensene av klimaendringene skal tettes.

Resultatet av toppmøte i Doha omtales av flere som en skuffelse. Det haster mer og mer for hvert år som går – hvor lenge skal vi utsette å få i gang skikkelige tiltak? Noe må gjøres før eller senere – hvorfor ikke bare få på plass ordentlige tiltak nå med én gang, istedenfor å vente til situasjonen er enda verre? Vi har jo det som skal til! Vi må ikke la det gå så langt at det blir umulig å snu!

Mina Hennum Mohseni

India produserer store mengder kopimedisiner, og blir derfor kalt “ de fattiges apotek”. De står for eksempel bak 92 % av kopimedisinene som brukes for å behandle hiv og aids i utviklingsland i dag. Disse kopimedisenene er mye billigere enn medisinene som multinasjonale selskaper produserer, og dette gjør at mange som ellers ikke ville hatt tilgang til medisiner, får de medisinene de trenger. Legemiddelfirmaet Novartis jobber for å forby disse billige kopimedisinene, og hvis de vinner frem, vil dette ha alvorlige konsekvenser for tilgangen på medisiner for fattige mennesker. Gjennom Oljefondet investerer Norge ca 20 milliarder kroner i Novartis, og vi eier dermed 2 prosent av firmaet. Oljefondet er altså med på å legge ned verdens største apotek.

Oljefondet investerer i ca 8000 selskaper over hele verden, og disse investeringene skal sikre fremtidige generasjoner i Norge. Problemet er at disse investeringene går på helsa løs i utviklingsland.

Et annet eksempel er Indonesia. Der er mange avhengige av skogen for mat, vann og medisiner. Norge er kjent for å satse på bevaring av skog for å få ned de store klimagassutslippene på grunn av ødeleggelse av regnskogen; hvert år bruker vi tre milliarder kroner på bevaring av regnskogen. Samtidig investerer Oljefondet i hvertfall 30 selskaper som driver palmeoljeplantasjer, og dette er hovedårsaken til ødelegging av regnskog i Indonesia. Et slikt selskap er Wilmar, som har blitt kåret til verdens verste selskap, på grunn av blant annet forurensning og miljømessig fotavtrykk. Det er dobbeltmoralsk at Norge bruker milliarder på å bevare skog samtidig som vi investerer i ødelegging av skog som skader menneskers helse og livsgrunnlag!

Dette er bare to selskaper som Oljefondet investerer i, og som går på helsa løs i utviklingsland, men det er mange fler. Det er ikke riktig at Norge investerer i menneskerettighetsbrudd i andre land! Vi har et etikkråd som skal passe på at selskapene Oljefondet investerer i skal følge etiske retningslinjer som skal sikre at pensjonspengene til fremtidige generasjoner i Norge ikke bryter menneskerettighetene. Men etikkrådet er bare åtte, og det er ca 8000 selskaper, og da blir det vanskelig for etikkrådet å gjøre jobben sin godt nok. Det vil ta ca 60 år før etikkrådet har rukket å gjennomføre begynnende undersøkelser av alle selskapene!
Changemaker vil ikke at profitt og politikk skal være viktigere enn etikk, og krever derfor

  1. at etikkrådet får myndighet til å vedta uttrekk fra selskaper som bryter menneskerettigheter
  2. økte ressurser til etisk arbeid i Oljefondet

Vil du støtte Changemakers kampanje? Gå inn på etiskoljefond.no og skriv under der og lik Etisk Oljefond på facebook!
Vil du lese mer? Gå inn på changemaker.no.

 

Mina Hennum Mohseni

I januar 2010 ble Haiti rammet av et kraftig jordskjelv, som tok livet av 200 000 mennesker, og førte til at 1,5 millioner mennesker ble hjemløse.

Vann- og sanitærforholdene på Haiti var veldig dårlige før jordskjelvet; kun 19 % av befolkningen hadde tilgang til forsvarlige toaletter og 58 % hadde tilgang til rent drikkevann, og situasjonen ble enda verre etter jordskjelvet. Det ble opprettet store teltleire for dem som mistet hjemmene sine, men det er store problemer med vann og sanitærforhold i disse leirene. Det er veldig få toaletter, og vanskelig å få tak i rent vann.

 

UN Photo/Marco Dormino

 

I oktober 2010 ble situasjonen ytterligere forverret, da det brøt ut en forferdelig koleraepidemi i landet. Kolera er en vannbåren sykdom, så man kan altså få det ved å drikke vann som ikke er rent, og det fører til akutt oppkast og diaré. Sykdommen behandles med medisiner og ved å drikke mye vann – som nødvendigvis må være rent. Derfor rammer denne sykdommen fattige spesielt.

Epidemien startet i én elv, og spredte seg raskt til hele landet på grunn av de dårlige vann- og sanitærforholdene. Mer enn 5 % av befolkningen, ca 500 000 mennesker, har blitt rammet av epidemien, og mer enn 7000 mennesker er døde.

Smitten stammet sannsynligvis fra en FN-leir hvor nepalske soldater holdt til; sommeren 2010 hadde det vært et utbrudd av kolera i Nepal, og det er hundre år siden det sist ble registrert kolera i Haiti. Det manglet ikke ressurser på Haiti for å gjøre noe med vann- og sanitærproblemene, det var massevis av organisasjoner der – feilen var at dette ikke ble prioritert. Mange av organisasjonene som kom for å hjelpe etter jordskjelvet hadde ikke noe system for hvor de skulle gjøre av avfall. Dette gjaldt også leiren hvor disse FN-soldatene holdt til; de hadde et veldig dårlig kloakksystem, hvor de dumpet avfallet i en grøft. En sideelv rant bare noen meter fra leiren, og inn i Artiboniteelva, hvor epidemien begynte. Koleraen spredte seg så til hele Haiti, og veldig mange menneskeliv har gått tapt!

Problemet er at systemet, både for lokalbefolkningen og organsiasjonene ikke er godt nok, og, som nevnt, at dette ikke blir prioritert. Mange organisasjoner slipper bare ut avfallet sitt, og det skaper selvfølgelig problemer. Dette er ikke et problem bare i Haiti, men også andre steder hvor ulike organisasjoner opererer; systemet for håndtering av eget avfall er rett og slett ikke godt nok. Men det finnes muligheter for å gjøre noe med dette! Avfallet kan brytes ned og desinfiseres, slik at det ikke forurenser, og så kan det brukes til for eksempel gjødsel. For eksempel jobber Pepoople og Sustainable Sanitation Design med dette.

Koleraepidemien førte til store demonstrasjoner i Haiti, og mange ville at Nepal skulle tekke seg ut av landet. FN har ennå ikke tatt ansvar for epidemien, og derfor har det blitt opprettet en underskriftskampanje, undeny.org, hvor man kan skrive under for at FN skal ta ansvar for koleraepidemien, og det er også haitiere som jobber med å få FN til å ta ansvar.

For å bekjempe fattigdom er det helt avgjørende med gode sanitærforhold og tilgang til rent vann. Dersom folk ikke har det, er de nødt til å bruke store deler av inntekten sin på medisiner, hvis de i det hele tatt har råd til det. På denne måten blir det nærmest umulig å komme ut av fattigdommen. Det er særlig problematisk at internasjonale organisasjoner ikke har utviklet gode nok systemer for å håndtere avfallet sitt, med tanke på hvor alvorlige konsekvenser dette kan få, når de har kommet for å hjelpe. Det er ingen tvil om at disse organisasjonene gjør en kjempeviktig jobb, men det er så synd og så unødvendig at vi opplever at folk blir syke på grunn av dem som har kommet for å hjelpe. Men det er altså mulig å gjøre noe med dette! Det er også et problem at FN ikke tar ansvar for det som har skjedd, når alt tyder på at epidemien skyldes dårlige kloakkanlegg i en av deres leirer.

Filmen “Baseball in the time of cholera” er en dokumentarfilm som setter fokus på sanitærproblematikken i Haiti, og særlig koleraepidemien som startet i 2010. Filmen ble vist i går, mandag 15. oktober, under Blå Oktober, en årlig internasjonal kampanje som setter fokus på rett til vann og sanitære forhold, og blir arrangert av en rekke organisasjoner, blant annet FIVAS, ForUM og Kirkens Nødhjelp. I år arrangeres Blå Oktober fra 11. – 16. oktober. Filmen kan ses på undeny.org og på Youtube.

Mina Hennum Mohseni

Tilgang til sanitære forhold er en grunnleggende menneskerettighet, og hver dag opplever mer enn 2,6 milliarder mennesker at denne rettigheten blir brutt. Mange av disse menneskene bor i slumområder.

Dårlige sanitære forhold skaper enorme problemer over hele verden; forurensning, store sosiale problemer og høy økning i epidemier. Uten toaletter står enkeltmennesker og omgivelsene i fare for forurensning av vannet fordi avføring inneholder smittsomme og ofte dødelige virus, bakterier og parasitter. Som nevnt over, fører dette til alvorlige epidemier – smitten skjer gjennom forurenset vann, hender og mat, også lenge etter at man har vært i kontakt med smittekilden. Der det er dårlige sanitære forhold er infeksjoner som tyfus og kolera vanlige, og mange barn dør også av diaré som følge av virus i vannet. ”Flying toilets” er vanlige i slummer; det vil si at man gjør fra seg i en plastikkpose, som så kastes i grøfter, i veikanten eller bare så langt unna som mulig. Posene kan åpne seg, og dersom det skjer i nærheten av et vannrør eller en vannkilde, kan dette altså få alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker i det akutelle området.

Kvinner, unge jenter og barn er den gruppen som lider mest under mangelen på grunnleggende sanitære forhold; ett barn dør hvert 15. sekund på grunn av forurenset vann fra menneskelig avføring, og når kvinner ikke har noen mulighet til å gjøre fra seg uforstyrret, som på et toalett, og derfor må gjøre det ute, eller at de må gå langt for å komme til nærmeste offentlige toalett, blir de ofte utsatt for seksuell trakassering og voldtekt. De er særlig utsatt for dette om natten.

Men, nå har en svenske, Anders Wilhelmson, funnet på noe smart, kalt Peepoos! Konseptet Peepoo ble startet av Wilhelmson i 2005, og dette er et personlig engangstoalett som er helt nedbrytbart, og dette forhindrer avføring fra å forurense vann og annet. Peepoo er en tynn pose som er lett å oppbevare og bruke. De er laget av bioplastikk – det betyr at de brytes ned til karbondioksid, vann og biomasse. Peepoos kan brukes hver dag, uansett når og hvor det måtte være nødvendig. De kan kanskje være særlig nyttige i enkelte situasjoner, som om natten, dersom det er langt å gå til nærmeste toalett, eller på skolen, dersom det ikke er tilgang til toaletter der. Dette er særlig viktig for kvinner og jenter! Peepoos koster lite, og de forurenser ikke når toppen har blitt knyttet sammen. Inne i posen blir bakterier, virus og parasitter inaktivert i løpet av to til fire uker, og selve Peepoo-posen blir ikke brutt ned før innholdet har blitt helt desinfisert. Det er ikke nødvendig med vann, annet enn når brukeren skal vaske seg på hendene etter å ha vært på do. Når Peepoos er brutt ned, blir de til gjødsel som igjen kan være med på å øke matsikkerheten.

 

Bilde: http://www.peepoople.com/peepoo/start-thinking-peepoo/

 

Peepoos brukes i dag særlig i urbane slumområder og i flyktningleirer. Det er lokale Peepoo-NGOer eller lokale partner-NGOer som har ansvaret for å distribuere Peepoo i slumområder. Salget skjer gjennom ulike lokale kanaler, hvor kvinnelige mikroentreprenører er viktigst. Kvinner er de som får flest fordeler ved bruk av Peepoo, og de egner seg derfor også godt til å selge og spre Peepoo – kvinner selger til kvinner, og i de fleste tilfeller er det kvinner som har ansvar for familie, barn og helse. En stor andel kvinner jobber også med ”urban farming”, altså jordbruk i byen. Kvinnene som skal selge Peepoo får god opplæring i helse og hygiene, forretningsdrift og hvordan brukte Peepoos kan brukes på jorda.

I mange slumområder er det slik at landeiere eier husene, og de som bor i slummen betaler leie for å bo der. Landeierne er ansvarlige for de sanitære forholdene, og ofte bygges det offentlige toaletter som mange må dele. Det hender at så mange som 300 må dele ett toalett! Disse toalettene kan være langt unna, noe som altså gjør det vanskelig om natten. Derfor er det nå en del landeiere som deler ut Peepoos.

Brukte Peepoos samles inn av et Peepoo innsamlingssystem. Det er mer enn 20 000 Peepoo-brukere og drop-points finnes rundt omkring i lokalsamfunnene. På disse drop-pointene får brukerne tilbakebetalt en sum tilsvarende 1/3 av prisen for en Peepoo – litt som pant. På drop-pointene får også alle tilbud om enkelt utstyr for å vaske hendene – helt gratis. De brukte Peepooene blir altså samlet inn, og etter at de er brutt ned blir de blandet med sand og leire, og denne gjødslede jorden blir solgt.

Peepoo brukes i dag i land i blant annet Asia og Afrika, og jeg håper at Peepoos sprer seg til enda flere mennesker, for dette er et kjempetiltak både med tanke på trygghet, og ikke minst også spredning av sykdommer!

Vil du lese mer om Peepoo kan du gå inn her: www.peepoople.com

Mina Hennum Mohseni

Onsdag 20. juni begynner FN-konferansen Rio + 20 om bærekraftig utvikling – 20 år etter den forrige miljøkonferansen i Rio. Men hva er bærekraftig utvikling? Uttrykket ble første gang brukt i 1987, i rapporten ”Vår felles fremtid” utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Bundtland. Bærekraftig utvikling går ut på å imøtekomme behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å ta vare på sine behov.

 


UN Photo/Michos Tzovaras

 

På FN-konferansen i Rio i 1992 var de aller fleste av statslederne til stede for å diskutere miljø og klima. Resultatet var en planen Agenda 21, som skulle være en veiviser til en bærekraftig utvikling i det 21. århundret. Produksjonen og forbruket i Nord var ikke bærekraftig, og var dermed den viktigste årsaken til miljøproblemene. Gjennom Agenda 21 ble statslederne enige om hva som måtte gjøres for å redusere overforbruk av ressurser i Nord, mens den samtidig oppmuntret til økt, men bærekraftig, forbruk og utvikling i fattige land.

Miljø og bærekraftighet er tett knyttet opp til fattigdom, noe som kommer til uttrykk blant annet i FNs Tusenårsmål. Dette er åtte mål som handler om å ytrydde fattigdom, og Tusenårsmål nummer 7 handler om ”å sikre en miljømessig bærekraftig utvikling” – disse målene skal innfris innen 2015; vi har langt igjen, og det begynner å haste.

Hvordan sikrer man en bærekraftig utvikling? Det er særlig tre ting som er viktige. For det første må man satse på og bygge ut bærekraftig energi; 80 prosent av det globale energibehovet blir dekket av fossilt brennstoff (olje, kull, naturgass) og atomenergi. Dette er ikke-fornybare energikilder, og fossilt brensel er en av de viktigste grunnene til CO2-utslipp. Utslippene er altfor høye allerede, og jorda kommer ikke til å takle en fremtid hvor hele verdens befolkning bruker fossile brennstoffer. En bærekraftig energiutbygging er derfor eneste løsning, det vil si utbygging av energikilder som vann-, vind- og solenergi; energi som ikke blir brukt opp, og som ikke ødelegger jorda vår!

Også bevaring av regnskogen er viktig for å få til bærekraftig utvikling. Regnskogene dekker seks prosent av jordas areal. Opptil 90 prosent av verdens dyre- og plantearter lever der, og flere millioner mennesker er avhengige av regnskogen for å overleve. Hvert år ødelegges regnskog som tilsvarer halve Norges areal – for å bli brukt til enorme palmeoljeplantasjer for å produsere blant annet biodrivstoff, eller beite til kveg som skal bli hamburgere. Når regnskogen hugges ned eller ødelegges slippes store mengder CO2 ut – ifølge FNs klimapanel slippes det ut mer klimagasser som følge av avskoging enn det gjør fra transportmidler. I tillgg risikerer vi at dyre- og plantearter forsvinner for godt når skogen blir ødelagt. Derfor er det altså veldig viktig å få slutt på ødeleggelsen av regnskogen!

 


UN Photo/Pernaca Sudhakaran

 

Sist, men ikke minst er grønn økonomi et viktig tiltak for å få til en bærekraftig utvikling. Ifølge FNs miljøprogram er grønn økonomi ”en økonomi som resulterer i økt menneskelig trivsel og sosial likhet, samtidig som den betydelig reduserer miljørisiko og økologiske fotavtrykk”. Vi må altså innrette økonomien på en måte som gjør at vi ikke overbelaster jordas ressurser eller bidrar til farlige klimaendringer,men skaper samfunn basert på bærekraftighet og rettferdighet! Dagens økonomi er ikke bærekraftig. En grønn økonomi, derimot, handler blant annet om å investere i fornybare sektorer og å anerkjenne naturressurser som verdier.

I 2002 ble det arrangert et møte i Johannesburg i Sør-Afrika hvor man skulle vedta en handlingsplan for hvordan målene som ble vedtatt på Rio-konferansen skulle nås. Det var store uenigheter, og sluttdokumentet var lite konkret.

De fleste er jo enige om at vi har et miljøproblem, som i stor grad skyldes vårt forbruk her i Nord. Men gang på gang, også i andre sammenhenger enn disse konferansene, opplever vi at det er vanskelig å få land med på konkrete tiltak for å gjøre noe med miljøproblemene og sikre en bærekraftig utvikling, eller at tiltakene ikke blir fulgt opp i etterkant. Vi er faktisk nødt til å ofre noe for å sikre en bærekraftig utvikling, og nettopp derfor er det vel så vanskelig å få til konkrete tiltak; det er vanskelig å få folk til å gi slipp på de godene og den livsstilen de har, både når det gjelder enkeltindivider og land, til tross for at den måten vi lever på sakte men sikkert ødelegger den eneste kloden vi har. Alle vet at noe må gjøres, men få gidder å gjøre noe med det – kanskje også fordi de som må gjøre noe er de som merker minst til konsekvensensene, nemlig deg og meg. Det er stort sett mennesker i Sør som merker konsekvensene av rovdriften på naturressurser; mer flom, mer tørke, mer ekstremvær. Men før eller senere er vi nødt til å gjøre noe, heller før enn senere, så hvorfor ikke i dag?

 


UN Photo/Evan Schneider

 

I år, 20 år etter Rio-konferansen og Agenda 21, prøver vi igjen. Statslederne møtes på nytt i Rio, fra 20. til 22. juni, for å gjøre et forsøk på å bli enige om hvordan målene i Agenda 21 skal nås. Et tema som vil være veldig viktig på Rio+20-møtet er nettopp grønn økonomi som jeg nevnte over. Det har vært knyttet høye forventninger til dette møtet, men etter at de innledende forhandlingsrundene har begynt har forventningene falt. Mange mener at statslederne har for lave ambisjoner, og at avstanden mellom landene er for stor til at det vil være mulig å komme frem til et endelig vedtak. Det er blant annet veldig stor uenighet om hva en grønn økonomi skal innebære. Men forhåpentligvis klarer de å bli enige om et sluttdokument; ”The Future We Want” er arbeidstittelen, og også konkrete mål for bærekraftig utvikling.

Og hvis man ikke kommer frem til noe konkret nå, når skal man gjøre det da? Om tjue år til? Det har allerede gått altfor lang tid. Det er viktig at du og jeg forteller politikerne at vi vil at noe skal gjøres nå – det er faktisk vi som velger dem, og de skal ta beslutninger som vi ønsker. Og vi vil vel at det i fremtiden skal være mulig å leve på kloden vår også for våre søstre og brødre i andre deler av verden, og for generasjonene som kommer etter oss?

Mina Hennum Mohseni

Isen smelter, havet stiger, og været blir villere, varmere og våtere. Det er flere mennesker på flukt på grunn av naturkatastrofer enn på grunn av krig og konflikter, og klimaendringene er også en av de viktigste årsakene til fattigdom. Noe er veldig galt, men vi har muligheten til å gjøre noe med det!

Klimaendringene er et globalt problem, og det kan kun løses hvis alle går sammen om det. Vi må ta ansvar, og vi må stoppe den dårlige utviklingen før det har gått for langt!

Det kreves politisk vilje for å få til gode, bærekraftige løsninger. Men for at politikere skal jobbe med dette, må folk kreve en bedre klimapolitikk – og alle må være villige til å ofre litt, både som land og som individer. Vi kan ikke fortsette å leve slik vi i Nord gjør i dag, det er rett og slett ikke bærekraftig!

For å få til gode, bærekraftige løsninger må alle jobbe sammen, og det er også viktig å inkludere barn og ungdom; det er vi som skal leve på denne kloden i fremtiden. Vi vil bidra! Et eksempel på ungdoms engasjement er kampanjen og klimakaravanen «We Have Faith – Act Now For Climate Justice» før jul, i forbindelse med klimatoppmøtet i Durban. 160 ungdommer fra hele verden reiste sammen gjennom Øst-Afrika og holdt konserter og samlet underskrifter for å skape oppmerksomhet rundt klimatoppmøtet. Vi må sørge for at ungdom ikke bare overtar problemene, men at vi deltar aktivt i å skape løsninger.

I Norge har vi en olje- og energiminister som sier at vi skal pumpe opp mer olje, mens vi har en miljø- og utviklingsminister som sier at vi må redusere klimagassutslippene (det hadde vi ihvertfall da jeg skrev dette, og vi får jo håpe at den nye miljøvernministeren sier det samme!). Slik kan vi ikke ha det. Det er helt avgjørende at den politiske ledelsen, over hele verden, står sammen, at de snakker med samme stemme!

Et viktig skritt er å innføre en grønn økonomi. Det er helt åpenbart at vi må innrette økonomien på en måte som gjør at vi ikke overbelaster jordas ressurser eller bidrar til farlige klimaendringer, men skaper samfunn basert på bærekraftighet og rettferdighet.

Spørsmålet er, vil en overgang til en grønn økonomi bare fokusere på teknologiske løsninger, uten å føre til mer dyptgripende endringer i samfunnet, eller vil det faktisk bidra til å endre sosiale strukturer, institusjoner og maktforhold som underbygger forskjellige former for ulikhet? Ny teknologi er bra, men ikke nok; det må skje noe med folks holdninger også.

Selvfølgelig er det håp! Det er vi mennesker som har skapt problemet, og da klarer vi også å løse det. Det krever innsats og vilje til å gjøre noe med det, og vi er helt nødt til å ofre noe – men det er nødvendig, og det er definitivt verdt det!

Dette blogginnlegget er basert på en innledning som jeg holdt på en konferanse om grønn økonomi og klima 14. mars, arrangert av Forum for utvikling og miljø. Jeg har oversatt den til norsk og derfor gjort noen endringer, men innholdet er det samme.

Mina Hennum Mohseni

Frem til jul er jeg i Recife i Brasil gjennom Kirkens Nødhjelp. Brasil er helt supert, på så mange måter, selv om det helt klart også er mange problemer. Noe av det jeg har lagt mest merke til frem til nå, er folks forhold til søppel. Overalt ser jeg folk som bare slenger fra seg søpla si. Og det mangler ikke på søppelkasser, det er ikke det som er problemet! Problemet er at folk ikke bruker dem. Kanskje fordi de ikke gidder, kanskje fordi de ikke er vant til det. Trist er det uansett.

Jeg så en mann som sto rett i nærheten av to søppelkasser (det er søppelkasser på annenhver lyktestolpe her), og allikevel slang han fra seg plastglasset sitt på gata  – hvor det allerede lå massevis av andre plastglass fra før, som andre ikke hadde giddet å putte i en av de mange søppelkassene. En annen mann skrellet en mandarin og slang skallet på bakken, midt i veien, en dame spiste et sukkertøy på bussen og kastet papiret på gulvet, en annen kastet søppel ut av bussvinduet, og sånn kan jeg fortsette og fortsette.

Det er flott at man forsøker å gjøre noe med de store problemene knyttet til forurensning, men det at enkeltpersoner slenger fra seg søppel hvor som helst, er også et problem! Og summen blir så stor hvis alle skal holde på sånn. Det er helt sikkert ikke mangel på vilje som er problemet, men mangel på kunnskap, kanskje? Kunnskap om hvilke konsekvenser det får hvis alle skal kaste søppel hvor de vil. Plastikk forsvinner ikke av seg selv!

Det virker som folk synes det er helt greit å bare slenge fra seg søppel på bakken; det er helt vanlig å gjøre det. Det finnes selvfølgelig folk som bruker søppelkassene her også, men det er skremmende mange som ikke gjør det, og som tilsynelatende ikke har noen betenkeligheter med å ikke gjøre det. Derfor tror jeg det må gjøres noe med folks holdninger.

Det er så trist å se at dette skjer – hele tiden. Men jeg tror at dersom man bare gjøre en innsats for å gjøre folk oppmerksomme på hvilke konsekvenser deres forsøpling kan få (i tillegg til at det ikke ser ut, men det virker det ikke som det er så mange som bekymrer seg for her), så tror jeg man kunne ha satt en stopper for det. Det vil selvfølgelig alltid være noen som ikke bryr seg, det er det alle steder, også i land hvor dette ikke er et like utbredt problem (som for eksempel Norge).

Men jeg tror at det store flertallet hadde vært villige til å gjøre noe med denne uvanen, dersom det ble tatt ordentlig tak i problemet, for eksempel gjennom holdningskampanjer.

 

22. mars hvert år markeres Verdens vanndag, og fokus i år er vann i storbyer. Mer enn halvparten av verdens befolkning lever i byer, og over en milliard mennesker har ikke tilgang til rent vann; flere land har problemer med tilgang til ferskvann og bruker faktisk opp vannet. Verdens byer vokser i kjempefart, særlig i Asia og Afrika, og nesten 40% av veksten skjer i slummen. Det investeres for lite i vann- og avløpstjenester, slik at det største problemet i mange byer er forvaltningen av disse tjenestene. Noen mener at løsningen på problemet er å privatisere vannressursene, men private selskaper ønsker å investere for å tjene penger, og for at de skal det, må prisen på vann være så høy at de fattigste ofte ikke har råd til å betale. Flere steder har også kvaliteten og tilgangen til vann blitt dårligere etter at vannressursene ble privatisert. Eksempler på land hvor vannprivatisering ikke har fungert, er Bolovia, Argentina, Filippinene, Tanzania og Sør-Afrika.


En annen utfordring er klimaenderingene. Det er mer og mer som tyder på at vannressursene vil bli vesentlig påvirket av klimaendringer, både mengden og kvaliteten, særlig på grunn av flom, tørke og ekstremvær. Klimaendringene vil også skape problemer når det kommer til levering av vann- og avløpstjenester, og klimaendringer og katastrofer vil føre til at flere flytter til byer, noe som igjen vil øke kravene til systemene for vann og avløp, som mange steder ikke er gode nok.

Vi har bare det vannet som er her i dag, så vi må ta godt vare på det. Alle trenger vann for å overleve, og derfor må alle mennesker ha lik tilgang til vannressursene på jorda. Vannet tilhører oss alle! Det investeres for lite i vann- og avløpstjenester, men det virker som privatisering ikke er løsningen. Inntekt skal ikke gå på bekostning av andre menneskers livsgrunnlag! Derfor må de myndighetene som ikke har råd til å investere nok i disse tjenestene, få hjelp på andre måter, for eksempel gjennom overføring av teknologi og erfaringer fra andre offentlige vannprodusenter. Dette må skje nå! Det samme gjelder klimaendringene; vi må gjøre noe nå, mens vi ennå har muligheten! Har vi først skadet vannressursene våre, er det vanskelig å gjøre noe med det.

Jeg håper at alle har en fin vanndag, og at dere nyter det gode vannet vårt!

(Foto: FN-foto, Logan Abassi)

”Noen forskere hevder at klimaendringene ikke er menneskeskapte, og at vi kun står for under 1 % av de totale utslippene” ”Jasså? Noen sier at Elvis lever, Paul McCartney er død og at månen er av ost. Hva er egentlig poenget ditt…?”

Nå er jeg lei av å høre at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Jeg er lei av alle disse ”skeptikerne” som sier vi ikke bør tro på denne nye forskningen før vi har håndfaste beviser. Jeg er lei av dem, og jeg blir sint!

For det første er det ikke ny forskning vi snakker om her. Allerede på 60 tallet begynte forskere å uttale seg om dette, da ble det riktignok ofte avfeid som hippie-sosialistisk vas og sludder, ikke noe å henge seg opp i. Nå har det mer tyngde, men dessverre ikke nok. Det forskes kanskje ikke nok på dette, men når nittiåtte av hundre forskere sier seg enige i at klimaendringene med stor sannsynlighet er menneskeskapte er vel prosentsjansen for at det er det tilsvarene stor?

”Jordkloden har vært gjennom lignende epoker før” Ja, det har den, alle husker vel istider og heteperioder fra naturfagstimene. Det eneste jeg tror disse ”skeptikerne” har glemt er at i alle disse periodene kom det store endringer – disse endringene påvirket livet på jorda ekstremt. Mange arter døde ut, store naturresurser ble ødelagt osv. Da var de ikke menneskeskapte, det er de nå. Da hadde ingen mulighet til å verken bremse eller stoppe dem, det har vi nå. Våre utslipp utgjør overhodet ingen stor prosent av de totale utslippene, men det er vi som har tippet lasset over. Det er vi som har hugget ned skog, bygget fabrikker, avlet fram kyr til kjøttproduksjon og produsert biler og fly, og nå er det vi som må rydde opp.

Så er det dette med beviser da. Har vi ikke nok av dem? Malaria mygg flytter høyere opp i fjellene, der de skaper katastrofe og hundre på hundre med dødsfall i områder hvor befolkningen ikke er vant til dem. Isbreene smelter, ikke bare merkbart, men med en fart som er så økende at Jostedalsbreen kun har få år igjen. Det samme gjør polene, og isen fra syd sammen med molekylutvidelser i vannet grunnet temperaturen gjør at havet stiger. Nei, strandhyttene til norske politikere er ennå ikke oversvømt – det er sant, men i India og andre steder sør for Sahara har øyer som før var bebodd blitt ubeboelige, avlinger ødelagte og ekstremværet blitt hyppigere, men det skjer ikke i Norge. Men det skjer ikke her, og lite eller ikke i resten av vesten.

Jordkloden har feber, og vi gjør ikke nok, hvorfor? Har ikke menneskeheten stor interesse av at vi snur dette, om ikke akkurat du akkurat nå, så i hvert fall bonden i India som ser åkrene sine flomme over? Selvfølgelig har han det. Men så var det Vesten mot resten igjen da, for hvem tjener på å stanse utslippene og hvem gjør ikke? Hvem eier fabrikkene og selskapene som produserer billigere om de slipper å ta hensyn til miljøet, og hvem kjenner klimaendringene på kroppen? Hvem tjener på å stille seg ”skeptiske”?

Makten er ikke ønskelig fordelt, men det gjør det ikke umulig å kjempe mot klimaendringene. Allikevel må man stille seg spørsmålet – er skeptikerne skeptiske fordi de ikke stoler på forskningen, eller fordi det ganger dem? Igjen; Hvem tjener på å være ”skeptiske”?