Kvinnedagen har blitt feiret siden 1909, men ble offisielt etablert som en merkedag av FN i 1975. I anledning kvinnedagen tirsdag 8. mars 2011 tenkte jeg at det er interessant for mange å vite på hvordan to av historiens mest innflytelsesrike filosofer så på kvinner. Jeg har derfor valgt å skrive om Platon og Aristoteles syn på kjønnsroller. Platon var Aristoteles læremester og begge levde i antikken for ca 2000 år siden.

Platon

Platon var opptatt av fellesskap, rettferdighet i samfunnet og at alle skal leve i harmoni med hverandre. Han mente at fokuset på kjønn var irrelevant når det kommer til det å gjøre det beste for fellesskapet. Hvem som helst kan bli hva de vil så lenge man var kvalifisert til det. Platon la dermed stor vekt på likestilling mellom menn og kvinner. Hans moderne kvinnesyn hang sammen med at han som idé-filosof ikke så på det kroppslige som viktig, de biologiske forskjellene mellom kjønnene hadde liten betydning for han. På denne tiden (og til dels fram til i dag…) var det vanlig å se på mannen som den ledende og Platons meninger om likestilling skapte derfor mange reaksjoner.

Aristoteles

Aristoteles syn på kvinner ble i stor grad påvirket av hans tanker om menneskets rangordning i naturen. Han rangerte verdien av mennesket ut fra hvilken funksjon mennesket fyller. Aristoteles så på kvinner som en «ufullkommen mann» og mente derfor at kvinner er mindre verdt enn menn fordi kvinnen ikke var like fullt utviklet som mannen og manglet viktige evner. Det at kvinner ikke kunne fylle alle de funksjonene en mann kan fylle betydde «selvsagt» at de ikke kunne ha de samme posisjonene som menn, som f. eks å delta i styre og stell av landet (politikk). Det ekstremt konservative kvinnesynet kom også til uttrykk i hjemmet, der han mente at mannen skulle bestemme over både hustruen og barna.

Platon vs Aristoteles = seier til Platon?

Selv om Platon og Aristoteles var enige på mange områder, hadde de et svært ulikt syn på kjønn og kjønnsroller. Det kan virke som at Aristoteles ikke har blitt særlig påvirket av sin læremesters syn på dette området. Det var Aristoteles negative syn på kvinnen som i størst grad ble ført videre, og som har hatt stor innflytelse helt fram til våre dager. Mange mener derfor at Aristoteles er skyld i at kvinner i lang tid har hatt en underordnet stilling i samfunnet. I Norge og mange andre land i dag er vi derimot langt på vei enige med Platon, og godt er det!

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin